fbpx

poly

REVIEW

รีวิว Chord Electronics : Poly

ประกาศ ! “การเชื่อมต่อ” เพื่อการสื่อสารและส่งถ่ายข้อมูลระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตจะอยู่ในรูปแบบของการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยีไร้สายทั้งหมด..

เอ๊ะ ! หรือว่าผมจะพูดผิด ไม่ใช่ซิ.. ต้องไม่ใช้คำว่า “อนาคต” เพราะสิ่งที่พูดถึงข้างต้นมันได้เกิดขึ้นแล้ว.. วันนี้ !

อ่านต่อ