AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

รีวิว Devialet : 170

Devialet 170 ตัวนี้คือแอมป์ที่ใช้ภาคขยายสัญญาณแบบ class A ในการ “ขยายสัญญาณอินพุต” ที่มีโวลเตจต่ำ ๆ (voltage amplification) ให้ขึ้นมาอยู่ที่ระดับไลน์เลเวล เหตุที่เลือกใช้ภาคขยายแบบ class A ก็เพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของสัญญาณเดิมเอาไว้

อ่านต่อ