fbpx
KNOWLEDGENEWS

Wi-Fi 6 คืออะไร ? เหมือนหรือแตกต่างจาก Wi-Fi อื่น ๆ อย่างไร

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา กลุ่มผู้ร่วมพัฒนามาตรฐาน Wi-Fi หรือ Wi-Fi alliance ได้ประกาศมาตรฐานใหม่สำหรับอุปกรณ์ประเภทเราต์เตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีการเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi โดยมีสาระสำคัญอยู่ที่การประกาศใช้มาตรฐาน Wi-Fi ตัวใหม่อย่าง Wi-Fi 6 ตลอดจนการใช้ชื่อเรียกมาตรฐาน Wi-Fi ที่มีความเรียบง่ายมากขึ้น

ในอดีตที่ผ่านมาการเรียกชื่อเทคโนโลยี Wi-Fi แต่ละเวอร์ชันจะเป็น 802.11n หรือ 802.11ac ซึ่งค่อนข้างจะดูรุงรังและไม่ค่อยเป็นมิตรกับคนที่ไม่ใช่สายเทคโนโลยีมากนัก

จากนี้ไปชื่อเหล่านั้นจะถูกเรียกให้ง่ายขึ้นโดยจะเริ่มจาก Wi-Fi มาตรฐานใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม เสถียรกว่าเดิม และหยัดพลังงานกว่าเดิมอย่าง “Wi-Fi 6” ซึ่งจะเริ่มมีใช้งานอย่างเป็นทางการในปีหน้า

เทียบประสิทธิภาพของ Wi-Fi แต่ละมาตรฐาน (ภาพประกอบจาก Intel)

แต่เดิม Wi-Fi 6 ที่เคยมีชื่อเรียกตามรูปแบบเดิม ๆ ว่า “802.11ax” เป็นเทคโนโลยี Wi-Fi ที่ใช้เวลาในการพัฒนามานานกว่า 2 ทศวรรษ มีการขยายช่วงความถี่ในการใช้งานเพิ่มขึ้น จากเดิมใน Wi-Fi 5 หรือ 802.11ac ที่ต้องเลือกว่าจะใช้ความถี่ 2.4GHz หรือ 5GHz

มาใน Wi-Fi 6 เราจะมีช่วงความถี่ให้ใช้งานได้ตลอดย่านตั้งแต่ 2.4GHz ไปจนถึง 5GHz มีประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ iOT ต่าง ๆ ภายในบ้านได้เป็นจำนวนมากโดยที่ไม่เกิดความสับสน

นอกจากนั้นยังแก้ไขปัญหาสัญญาณหาย ความเร็วตกเวลาอยู่ในสถานที่ที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก เช่น ในห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา หรือคอนเสิร์ตฮอลล์

อุปกรณ์ที่รองรับ Wi-Fi 6 จะได้รับเครื่องหมาย “Wi-Fi Certified 6” และจะเริ่มทำตลาดตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นไป

นอกจาก Wi-Fi 6 แล้ว มาตรฐาน Wi-Fi ก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะถูกเรียกชื่อใหม่ตามมาตรฐานนี้ด้วยเช่นกัน เช่น

802.11b ที่ประกาศมาในปี 1999 จะเรียกว่า Wi-Fi 1

802.11a ที่ประกาศมาในปี 1999 จะเรียกว่า Wi-Fi 2

802.11g ที่ประกาศมาในปี 2003 จะเรียกว่า Wi-Fi 3

802.11n ที่ประกาศมาในปี 2009 จะเรียกว่า Wi-Fi 4

802.11ac ที่ประกาศมาในปี 2014 จะเรียกว่า Wi-Fi 5

มนตรี คงมหาพฤกษ์

ผู้ก่อตั้งสื่อออนไลน์ AV Tech Guide อดีตบรรณาธิการบริหารนิตยสารและออนไลน์ GM2000 Magazine จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนใจเครื่องเสียงทั้งระบบอะนาล็อกและดิจิทัล ใช้งานสมาร์ทโฟนทั้ง iOS และ Android ใช้คอมพิวเตอร์ทั้ง macOS และ Windows หลงใหลเทคโนโลยีเป็นชีวิตจิตใจ ตอนนี้กำลังเห่อระบบบันทึกเสียงและไมโครโฟนแบบมืออาชีพ