AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

“ครั้งแรกของคุณเลือดออกมั้ย?” มาสัมผัสประสบการณ์พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงที่สร้างจากเรื่องจริง ของผู้หญิงที่ไม่เคยลืมครั้งแรกของเธอได้เลย

กรุงเทพฯ (25 พฤศจิกายน 2564)– จากสถิติของผู้หญิงที่ถูกทำร้ายในช่วงโควิด-19 ในกรณีศึกษาประชาชนอายุ 20 ปีขึ้นไป ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,692 คน ซึ่งเก็บข้อมูลวันที่ 17-23 ตุลาคม 2564 พบว่า พฤติกรรมที่สะท้อนปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ได้แก่ ความรุนแรงทางวาจา (การพูดส่อเสียด ดูถูก ด่าทอ) ร้อยละ 53.1 รองลงมา ไม่รับผิดชอบต่อครอบครัว ร้อยละ 35.0 ทำให้รู้สึกอับอาย ประจานกันผ่านสังคมออนไลน์ ร้อยละ 22.6 ทำร้ายร่ายกาย ร้อยละ 20.2 นอกใจคบชู้ ร้อยละ 18.9 และยังพบว่าผู้กระทำทำขณะเมาเหล้าหรือหลังจากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 31.4

อ่านต่อ