fbpx

sony electronics corporation

NEWS

Sony ประกาศเตรียมแยกธุรกิจสินค้ากล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ ออดิโอวิดีโอ เป็นอีกหนึ่งบริษัท

Sony ประกาศเตรียมแยกกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิคส์และโซลูชั่น (EP&S) ทั้งหมดรวมถึงธุรกิจเกี่ยวกับกล้องถ่ายรูป และโทรศัพท์มือถือเข้าสู่บริษัทโฮลดิ้งระดับกลางที่ชื่อว่า “Sony Electronics Corporation”

อ่านต่อ