fbpx

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

Shopee ชวนปักหมุดเตรียมช้อปสุดคุ้มกับมหกรรม Shopee 3.3 Consumer Day คืนกำไรให้นักช้อป

กรุงเทพฯ, 28 กุมภาพันธ์ 2565 – หากถามถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันคืออะไร? อ้างอิงรายงานการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2564 โดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ (ETDA) ระบุว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการคือ ‘ราคาและความคุ้มค่า’ ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจนักช้อปชาวไทยมากกว่า 10,000 รายของช้อปปี้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

อ่านต่อ