fbpx

Shopee ชวนปักหมุดเตรียมช้อปสุดคุ้มกับมหกรรม Shopee 3.3 Consumer Day คืนกำไรให้นักช้อป

กรุงเทพฯ, 28 กุมภาพันธ์ 2565 – หากถามถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันคืออะไร? อ้างอิงรายงานการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2564 โดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ (ETDA) ระบุว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการคือ ‘ราคาและความคุ้มค่า’ ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจนักช้อปชาวไทยมากกว่า 10,000 รายของช้อปปี้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

อ่านต่อ