fbpx

hdmi 1.4

KNOWLEDGE

HDMI ARC คืออะไร ?… และจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป สำหรับ HDMI 2.1 ที่มาพร้อมกับ eARC

ARC ย่อมาจาก “Audio Return Channel” นับตั้งแต่ที่มีการใช้มาตรฐาน HDMI 1.4 ก็จะพบเห็นช่อง ARC อยู่บนทีวี ซาวน์บาร์ และรีซีฟเวอร์ โดยข้อกำหนดในการเชื่อมต่อของช่องดังกล่าว เป็นการติดต่อสื่อสาร 2 ทางระหว่างอุปกรณ์โดยผ่านทางช่อง HDMI ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วช่อง HDMI ARC ทำให้ช่อง HDMI เป็นทั้งอินพุตและเอาต์พุตเสียงด้วย

อ่านต่อ
KNOWLEDGE

สาย HDMI เรื่องที่คุณต้องรู้

เทคโนโลยี่ HDMI ที่พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน มีมาแล้วหลายเวอร์ชั่น ในแต่ละเวอร์ชั่นจะมีลักษณะทางกายภาพเหมือนกัน แต่ต่างกันในแง่ของศักยภาพและประสิทธิภาพในการส่งผ่านข้อมูล/สัญญาณ เวลาเลือกซื้อควรระบุ HDMI version ให้ตรงตามที่อุปกรณ์ที่คุณมีอยู่ต้องการ

อ่านต่อ