fbpx

A green recovery in Asia

NEWS

HUAWEI กับงานสัมมนาออนไลน์ เมื่อ “ดิจิทัล” คือเครื่องมือสำคัญของการฟื้นฟูสู่โลกสีเขียว

2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 – วิกฤติโควิด-19 ในขณะนี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของประชาชนทั่วโลกในวงกว้าง และทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินการให้สอดรับกับวิถีที่มีความคล่องตัวและยั่งยืนมากขึ้น เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถฟื้นตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งป้องกันวิกฤติจากประวัติศาสตร์ซ้ำรอยในอนาคต

อ่านต่อ