fbpx

5G Healthcare

NEWS

สธ.-หัวเว่ย ลงนามพัฒนาระบบ 5G Healthcare สนับสนุนการแพทย์ทางไกล

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมการแพทย์และหัวเว่ย พัฒนาระบบ 5G Healthcare สนับสนุนการแพทย์ทางไกล รถพยาบาล 5G งานบริการคลาวด์ ประยุกต์ใช้ AI จาก Big Data ด้านสุขภาพ

อ่านต่อ