fbpx

ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติไร้คนขับระดับ 4L

PR NEWS

HUAWEI ยกระดับท่าเรืออัจฉริยะให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยี 5G ผนวกระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติขั้นสูงระดับ 4L 

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน “เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” เป็นสิ่งที่นานาประเทศให้ความสำคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน รัฐบาลในแต่ละท้องถิ่นได้มีนโยบายตอบสนองการก้าวผ่านสู่ “เศรษฐกิจและสังคมสีเขียว” โดยนำเทคโนโลยีเข้ามายกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมและการบริการ ซึ่งรวมถึงภาคการขนส่งหรือโลจิสติกส์

อ่านต่อ