Sony เผยกล้องของสมาร์ทโฟนจะเอาชนะกล้องเปลี่ยนเลนส์ได้ ภายใน 2-3 ปีข้างหน้า

กล้องของสมาร์ทโฟนมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และในที่สุดแล้วคุณภาพของภาพถ่ายที่ได้จากโทรศัพท์มือถือจะเหนือกว่ากล้อง DSLR ภายในปี 2024 เมื่ออ้างอิงตามข้อมูลของ Sony

อ่านต่อ