AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

ซัมซุงร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนากล้องจุลทรรศน์จากสมาร์ทโฟน โดยคณะวิทย์ จุฬาฯ ส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์

กรุงเทพฯ (18 พฤศจิกายน 2563) – บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ร่วมสนับสนุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านการมอบสมาร์ทโฟนจำนวน 500 เครื่องให้โครงการ “2,500 กล้องจุลทรรศน์ จาก 2,500 โทรศัพท์มือถือเก่า เพื่อ 2,500 โรงเรียนชายขอบ”

โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ทดแทนกล้องจุลทรรศน์ในโรงเรียนที่ประสบความขาดแคลนอุปกรณ์การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ

Samsung x CU donote phone for youth education with microscope camera

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาถือเป็นหนึ่งในรากฐานของปัญหาสังคมไทย เด็กนักเรียนในพื้นที่ที่ห่างไกลมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและอุปกรณ์ทางการศึกษาอย่างจำกัดเมื่อเทียบกับเด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ โดยเฉพาะในวิชาวิทยาศาสตร์ ที่การเรียนภาคปฏิบัติต้องใช้เครื่องมือที่มีราคาสูง

อาทิ กล้องจุลทรรศน์ที่มีราคาสูงถึง 40,000 บาทต่อเครื่อง ทำให้หลาย ๆ โรงเรียนประสบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมแก่นักเรียนอุปสรรคและปัญหาเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมริเริ่มความร่วมมือกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท เลนส์ แอนด์ สมาร์ทคลาสรูม จำกัด ในการเชิญชวนองค์กรธุรกิจและบุคคลทั่วไปมาร่วมบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่า เพื่อนำไปใช้เป็นกล้องจุลทรรศน์ดิจิทัลที่สามารถบันทึกภาพและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้

Samsung x CU donote phone for youth education with microscope camera

เป็นสื่อการเรียนการสอนอัจฉริยะ (smart education devices) เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ “2,500 กล้องจุลทรรศน์ จาก 2,500 โทรศัพท์มือถือเก่า เพื่อ 2,500 โรงเรียนชายขอบ”

กรมควบคุมมลพิษได้มีการเก็บสถิติและพบว่าในปี 2559 มีขยะอิเลคโทรนิคส์ (Electronic Waste หรือ E-waste) จำนวนสูงถึง 13.42 ล้านชิ้น ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่มีปริมาณมากและต้องการการจัดการที่ดีเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต หนึ่งในแนวทางการจัดการกับขยะอิเลคโทรนิคส์อย่างถูกต้องคือการนำกลับมาใช้ใหม่

โทรศัพท์มือถือเก่านับเป็นขยะอิเลคโทรนิคส์ประเภทหนึ่งที่สามารถถูกนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ อาทิ การนำมาพัฒนาเป็นเครื่องมือการเรียนรู้อย่างกล้องจุลทรรศน์ โดยนำมาใช้ร่วมกับ CU Smart Lens (ซียู สมาร์ท เลนส์) เลนส์ที่ทำหน้าที่แปลงสมาร์ทโฟนให้เป็นกล้องจุลทรรศน์อย่างง่ายที่มี 3 กำลังขยาย คือ 20 เท่า, 40 เท่า และ 50 เท่า ด้วยการหนีบเลนส์เข้ากับกล้องของสมาร์ทโฟน

Samsung x CU donote phone for youth education with microscope camera

Samsung x CU donote phone for youth education with microscope camera

นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เป็นส่วนสำคัญของกล้องจุลทรรศน์ดิจิทัล เช่น ฐานวางตัวอย่าง แท่นวางมือถือ ไฟLED ที่เป็นแหล่งกำเนิดแสง ปุ่มปรับโฟกัส และแบตเตอรี่สำรอง เป็นต้น

ดังนั้นโครงการนี้จึงถือเป็นการต่อยอดการเดินทางของสมาร์ทโฟน จากขยะเก่าที่ไร้ประโยชน์สู่โอกาสแห่งการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ที่จะได้เรียนรู้รายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่มีขนาดเล็กที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เช่น เกสรดอกไม้ แมลงจุลชีพ ไปจนถึงเซลล์ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหัวหน้าโครงการฯ เผยว่า

“CU Smart Lens คืออุปกรณ์ที่ช่วยให้คุณครูและนักเรียนได้เข้าถึงการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ได้ในราคาที่จับต้องได้ เพื่อเป็นตัวช่วยลดความไม่เท่าเทียมทางการศึกษา โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลมีข้อจำกัดในการเข้าถึงทรัพยากรและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เนื่องจากอุปกรณ์มีราคาแพง

ทำให้การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทำได้แบบไม่ทั่วถึง การสนับสนุนจากซัมซุงครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็ก ๆ และยังถือเป็นการเติมเต็มช่องว่างทางการศึกษาของไทยอีกด้วย”

วาริท จรัณยานนท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า “ซัมซุงตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรทางการศึกษาและมุ่งส่งเสริมการศึกษาสำหรับคนรุ่นใหม่เสมอมา ตามแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของซัมซุงทั่วโลก

เรายินดีที่สมาร์ทโฟนเก่าของเรา ซึ่งเป็นสินค้าที่ผ่านการใช้งานในกิจกรรมทางการตลาด แต่ยังคงสภาพดี จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสใหม่ให้แก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อพวกเขาจะได้เป็นอนาคตที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต”

Samsung x CU donote phone for youth education with microscope camera

โครงการ 2,500 กล้องจุลทรรศน์ฯ ถือเป็นตัวอย่างสำคัญของการมองเห็นคุณค่าในสิ่งของรอบตัว โดยการร่วมมือครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับการศึกษาที่เท่าเทียมและครอบคลุมแก่นักเรียนทั่วประเทศ รวมถึงเสริมสร้างแนวคิดในการนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งของเก่า

ยิ่งไปกว่านั้น CU Smart Lens ยังโดดเด่นด้วยการใช้งานที่ง่ายและคุณภาพที่เหนือระดับยังคว้ารางวัลระดับโลกมากมาย ซึ่งถือเป็นอีกก้าวของความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ถือได้ว่าโครงการฯ นี้ ได้ช่วยสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

กองบรรณาธิการ AV Tech Guide

สื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมในกลุ่มสินค้าเครื่องเสียงไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ไอทีมัลติมีเดีย ตลอดจนสินค้านวัตกรรมอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อไลฟ์สไตล์ของผู้คนทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพ