AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

มูลนิธิเอเชีย จับมือ Google.org ติดอาวุธดิจิทัลให้คนในชุมชนไทยกว่า 53,000 คน เรียนรู้ทักษะใหม่ด้านดิจิทัลรับมือยุค ‘Digital Disruption’

กรุงเทพฯ, 3 พฤษภาคม 2565 – ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ถือเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้บริโภคและรูปแบบการดำเนินธุรกิจอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้ธุรกิจทุกภาคส่วนตั้งแต่ธุรกิจระดับใหญ่จนถึงธุรกิจระดับเล็ก รวมไปถึงธุรกิจรายย่อยในชุมชนต่าง ๆ ได้รับผลกระทบจาก Digital Disruption

การเติบโตอย่างรวดเร็วของ Digital Disruption ส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องรีบปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้อยู่บนแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของผู้บริโภคและตลาด อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่มีโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างจำกัด

อาทิ ผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ห่างไกล อาจไม่สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกนี้ได้ ทางมูลนิธิเอเชียจึงได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและต้องการให้ชุมชนท้องถิ่นที่ห่างไกลในไทยได้เรียนรู้เท่าทันเทรนด์ที่เปลี่ยนไป มูลนิธิเอเชียจึงริเริ่มโครงการ Go Digital ASEAN ในประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนจาก Google.org เพื่อฝึกอบรมสร้างความรู้ให้แก่เหล่าคนในชุมชนพื้นที่ชนบท

โครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 53,000 คน ใน 28 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น และนครราชสีมา และภาคเหนือ อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน ลำพูน ลำปาง พะเยา และตาก

โดยมีธุรกิจท้องถิ่น อาทิ ธุรกิจเกษตรอินทรีย์และ ธุรกิจผ้าทอท้องถิ่น มาร่วมเรียนรู้การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อสร้างหรือต่อยอดธุรกิจสู่ช่องทางใหม่ นอกจากนี้แล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการยังรวมไปถึงคนในชุมชนทั่วไปอีกด้วย ซึ่งได้เพิ่มทักษะทางดิจิทัลในการเพิ่มโอกาสการจ้างงานของตนเอง

หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ นางสาเคละ ผู้เข้าร่วมอบรมจากจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ เช่น อะโวคาโด ฝรั่ง ลูกพีช ลูกพลับ ลูกพลัม มะม่วง ลูกน้ำนม น้อยหน่า เงาะ รวมถึงข้าวหอมมะลิดำและข้าวเหนียวดำ ได้เปิดเผยว่า ตนเองได้นำทักษะความรู้การตลาดออนไลน์ที่ได้เรียนรู้จากโครงการ Go Digital ASEAN ไปต่อยอดธุรกิจโดยการโพสต์รูปภาพและเล่าเรื่องราวของผลผลิตทางเกษตรลงสื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งทำให้เธอได้รายได้มากขึ้นกว่า 4 เท่าตัวในฤดูเก็บเกี่ยวที่ผ่านมาและมีฐานลูกค้ามากขึ้น

ในหลักสูตรการเรียนรู้นี้มุ่งเน้นไปที่การใช้สื่อสังคมออนไลน์และการตลาดออนไลน์ รวมไปถึงการเสริมแนวคิดทางการตลาดและการรู้เท่าทันกลโกงการขายบนสื่อออนไลน์ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้แก่กลุ่มชุมชนชนบทและพื้นที่ห่างไกล

โครงการ Go Digital ASEAN นี้ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังดำเนินการในอีก 9 ประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครอบคลุมกว่า 200,000 คน รวมไปถึงกลุ่มผู้หญิง กลุ่มชนชาติพันธุ์ กลุ่มเยาวชน และกลุ่มผู้ทำงานต่ำกว่าระดับการศึกษา

จากผลสำรวจของโครงการนี้พบว่า กว่า 97% ของผู้ประกอบการรายย่อยได้รับผลกระทบทางธุรกิจในเชิงบวก โดยพบว่า 2 ใน 3 มีส่วนร่วมกับลูกค้าเพิ่มขึ้น และ 1 ใน 5 ได้รับผลกำไร นอกจากนี้กว่า 92% ของผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือเปลี่ยนแปลงธุรกิจของตนหลังรับการฝึกอบรม

โดย 42% ได้สร้างหรืออัปเดตสถานะธุรกิจออนไลน์ และ 36% ได้ขยายธุรกิจของตน ยิ่งไปกว่านั้น 90% ของผู้เข้ารับการอบรมยังได้เรียนรู้วิธีการใหม่ ๆ ในการปกป้องและสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจของตน โดยมากกว่า 91% นั้นรู้สึกว่ามีความหวังและพร้อมสำหรับอนาคตมากขึ้น

กองบรรณาธิการ AV Tech Guide

สื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมในกลุ่มสินค้าเครื่องเสียงไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ไอทีมัลติมีเดีย ตลอดจนสินค้านวัตกรรมอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อไลฟ์สไตล์ของผู้คนทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพ