Canon ให้บริการรับส่งซ่อมพรินเตอร์และกล้องรองรับการทำงานแบบ Work from home

แคนนอน พร้อมให้บริการ Canon Delivery Service รับส่งสินค้า ซ่อมทั้งพรินเตอร์ กล้อง และเลนส์ รวมถึงบริการซ่อมพรินเตอร์ที่บ้านหรือสำนักงานแบบ on-site service ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และธุรกิจที่ต้องทำงานแบบ Work From Home ในช่วงที่มีมาตราการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19)

โดยอัตราค่าบริการส่งซ่อมพรินเตอร์ขึ้นอยู่กับระยะประกัน และอัตราค่าบริการส่งซ่อมกล้อง ขึ้นอยู่กับประเภทการขอรับบริการ เริ่มต้นที่ 200 บาท (ปรับลดจากอัตราปกติ) ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. – 30 มิ.ย. 2563

โดยแคนนอนได้เพิ่มมาตราการ ในการรักษาความสะอาดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ด้วยการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ที่เข้ารับบริการซ่อมทุกชิ้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลลกอฮอลล์ การกำหนดให้พนักงานซ่อมบำรุงทุกคนต้องสวมถุงมือและหน้ากากอนามัยตลอดการปฏิบัติงานซ่อม ทั้งในห้องปฏิบัติการทางเทคนิคที่สำนักงานใหญ่ และเมื่อให้บริการนอกสถานที่

การวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานซ่อมบำรุงทุกคน รวมถึงการทำความสะอาดเครื่องมือซ่อมบำรุงด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ ผู้ที่สนใจใช้บริการดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Canon Call Center 0-2344-9988 หรือ Line @Canon Thailand

อนึ่ง เพื่อตอบรับมาตรการการหยุดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) ของภาครัฐฯ ทางบริษัท แคนนอนฯ มีความจำเป็นต้องปิดการให้บริการลูกค้าทั่วไป ณ ศูนย์บริการแคนนอนทุกสาขาเป็นการชั่วคราว เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 25 มีนาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563 นี้

กองบรรณาธิการ AV Tech Guide

สื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมในกลุ่มสินค้าเครื่องเสียงไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ไอทีมัลติมีเดีย ตลอดจนสินค้านวัตกรรมอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อไลฟ์สไตล์ของผู้คนทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพ

กองบรรณาธิการ AV Tech Guide